System Sygnalizacji Pożarowej

Właściciel lub użytkownik odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej
powinien zadbać, aby specjalistyczny serwis przeprowadził obsługę systemu według poniższego schematu:
a) Obsługa kwartalna:
1) sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do
prawidłowej pracy instalacji;
2) spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla
określone sygnały oraz emituje alarm akustyczny;
3) sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;
4) spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub zdalnego centrum stałej obserwacji;
5) dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów
akustycznych.
b) Obsługa roczna:
1) sprawdził każdą czujkę i każdy ręczny ostrzegacz pożarowy na poprawność działania zgodnie
z zaleceniami producenta;
UWAGA: Choć każda czujka i każdy ręczny ostrzegacz pożarowy powinny być sprawdzone raz w roku,
dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 25 % czujek i ROP’ów przy kolejnych kontrolach kwartalnych
zamiast przeprowadzania testowego zadziałania jednej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego co
trzy miesiące, a potem dodatkowo wszystkich elementów raz w roku.
2) Sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;
3) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone;
4) dokonał oględzin, w celu sprawdzenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz
sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest
utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach, a wszystkie ręczne
ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;
5) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.