...........................Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów ....................Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ .........................Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony  PPOŻ
...........................Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów
....................Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ
.........................Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ

Przegląd i konserwacja urządzeń

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ

Przygotowanie obiektów do odbioru

Straż-tech
ochrona przeciwpożarowa

Firma STRAŻ-TECH obsługuje w kompleksowy sposób osoby prywatne, duże i małe firmy oraz placówki oświatowe w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Naszym walorem jest wszechstronność oferowanych usług, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, dbając o komfort współpracy. Wyróżnia Nas możliwość negocjacji terminów oraz przede wszystkim cen. Gwarantujemy szybkie
i solidne wykonanie naszych usług.

Stawiane wymagania:

.Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym           i czynnościom konserwacyjnym zgodnie         z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,                             w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach     i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Stawiane wymagania:

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ

Wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III).

Przegląd i konserwacja urządzeń

Obowiązkowa procedura w każdym
obiekcie, wymagana minimum 1-raz w roku. Zalecana przez ubezpieczycieli w celu zachowania sprawności podręcznego sprzętu ppoż.

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ

Szkolenie przeznaczone dla pracowników i osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za ochronę przeciwpożarową oraz pierwszą pomoc medyczną.

Przygotowanie obiektów do odbioru

Audyt polegający na sprawdzeniu obiektu pod kątem zabezpieczeń ppoż. przed oddaniem go do użytkowania lub wymaganą kontrolą Państwowej Straży Pożarnej.