System Gaszenia Gazem

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów gaszenia gazem specjalistyczny serwis
powinien przeprowadzić następujące czynności konserwacyjne:

a) Obsługa kwartalna:

 1. Sprawdzenie wskazań manometrów urządzeń ciśnieniowych,
 2. Test czujnika ciśnienia,
 3. Sprawdzenie elektrycznej głowicy sterującej.
  Co kwartał należy sprawdzić elektryczną głowicę sterującą pod względem poprawności jej działania.
  Test powinien być przeprowadzony bez wyzwalania zbiorników.
 4. Test systemu wykrywania pożaru i sterowania urządzeniem gaśniczym
  4.1.Panel sterowniczy
  a) Sprawdzenie wszystkich funkcji (testowanie, blokowanie, wskazania centrali, historia zdarzeń).
  b) Sprawdzenie obwodów (łącznie z urządzeniem wyzwalającym)
  4.2.Elementy detekcyjne (wskazane jest odłączenie głowicy sterującej od butli pilotującej)
  a) Sprawdzenie czujek dymu przy pomocy aerozolu testowego symulującego zadymienie
  b) Sprawdzenie stopni alarmowania sygnalizowanych przez centralę.
  c) Sprawdzenie koincydencji elementów detekcyjnych.
  4.3. Elementy sygnalizacyjne i znaki bezpieczeństwa
  a) Sprawdzenie poprawności sygnalizowania stanów alarmowych centrali (moment załączenia syren
  i sygnalizacji optycznej)
  b) Sprawdzenie znaków bezpieczeństwa, informujących o wyzwoleniu gazu (sygnalizatory drzwiowe, sygnalizatory wyzwolenia)
  c) Sprawdzenie lokalizacji oznaczeń i tabliczek informacyjnych
  4.4. Zasilanie.
  a) Sprawdzenie przebiegu tras, wyłączników, bezpieczników oraz złączy.
  4.5. Zasilanie awaryjne. (sprawdzenie płynności przełączenia zasilania w tryb awaryjny)

  b) Obsługa półroczna:
 1. Sprawdzenie zbiorników do przechowywania środka gaśniczego.
  a) Sprawdzenie wskazań manometrów na każdym zbiorniku. Jeżeli wskazana utrata ciśnienia przekroczy 10% ciśnienia znamionowego, należy sprawdzić zbiornik pod kątem przecieków.
  b) Zweryfikowanie, czy waga środka gaśniczego w każdym zbiorniku jest zgodna z wagą wybitą na tabliczce. Jeżeli waga jest zbyt mała o więcej niż 5% wymaganej wagi, zbiornik należy usunąć i naprawić oraz ponownie napełnić.
 2. Sprawdzenie rur pod względem korozji, uszkodzeń oraz odpowiedniego umocowania.
 3. Sprawdzenie dysz wylotowych czy są czyste i drożne oraz czy otwory nie noszą śladów korozji lub innych uszkodzeń. Jeśli jest to konieczne, należy przedmuchać sieć rurową i dysze.
 4. Ustalenie czy chronione pomieszczenie nosi ślady rozszczelnienia lub innych zmian mogących wpłynąć na zwiększenie wycieku i obniżenie skuteczności gaszenia. Jeżeli istnieje podejrzenie nieszczelności, należy wykonać test szczelności pomieszczenia.
 5. Czynności kontrolne systemu detekcji i sterowania zgodnie z zakresem czynności kwartalnych.

Czynności przeprowadzane zgodnie z datą następnego badania zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego:
Należy zdemontować zbiorniki oraz poddać badaniu ciśnieniowemu. Badanie wykonać w obecności inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia pozwalające na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika. Po zdemontowaniu zbiorników pomieszczenie nie będzie chronione. Należy przewidzieć zamienne środki zabezpieczenia pomieszczenia podczas wyłączenia systemu z pracy. Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi powinna pełnić nadal funkcje wykrywania i sygnalizacji pożaru.