Oferta

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ

wymagana jest dla
obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe,
przeznaczonych
do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej
(zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III).

Przeglądy i konserwacja gaśnic

Obowiązkowa procedura
w każdym obiekcie,  wymagana minimum 1-raz
w roku. Zalecana przez ubezpieczycieli
w celu zachowania sprawności podręcznego sprzętu ppoż.

Próby ewakuacyjne

właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego
dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami,
niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji
oraz warunków ewakuacji 
z całego obiektu.

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ

Szkolenie przeznaczone dla pracowników i osób odpowiedzialnych
w zakładzie pracy za ochronę przeciwpożarową oraz pierwszą pomoc medyczną

Przygotowanie obiektów do odbioru

Audyt polegający na sprawdzeniu obiektu pod kątem zabezpieczeń ppoż.
przed oddaniem go do użytkowania lub wymaganą kontrolą Państwowej Straży
Pożarnej.

Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach 
i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Pozostałe usługi:

• Oznakowanie obiektów znakami ppoż.
• Dobór i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach budowlanych
• Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (prowadzone przez Ratownika w czynnej służbie
• Przeglądy klap dymowych i urządzeń oddymiających.
• Przeglądy instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego.
• Zabezpieczanie ppoż. przejść i przepustów instalacyjnych.
• Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze
• Audyty ppoż.
• Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego
• Przeglądy i konserwacja Samoczynnych Urządzeń Gaśniczych (SUG)
• Przeglądy i konserwacja pompowni pożarowych