Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Właściciel lub użytkownik odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Dźwiękowego Systemu
Ostrzegawczego powinien zadbać, aby specjalistyczny serwis przeprowadził obsługę systemu według
poniższego schematu:
Co sześć miesięcy należy wykonać testy systemu DSO obejmujące sprawdzenie:

 • czy dostęp do wyposażenia kontrolnego i wskazującego nie jest utrudniony,
 • czy umiejscowienie wyposażenia kontrolnego i wskazującego przedstawia niskie zagrożenie dla
  wyposażenia i personelu w sytuacji awaryjnej,
 • czy użytkowanie wyposażenia kontrolnego i wskazującego nie utrudnia ewakuacji budynku,
 • czy wskazania systemu są widoczne w warunkach złego oświetlenia,
 • czy w miejscu pracy są informacje pozwalające na wyśledzenie błędów i rozpoczęcie napraw,
 • czy instrukcje użytkowe są dostępne w miejscu napraw.
 • czy wszystkie niekrytyczne funkcje są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym,
 • czasu wymaganego przez system by przeprowadzić rozgłoszenie po włączeniu lub po resecie,
 • czasu wymaganego przez system by przeprowadzić rozgłoszenie w trybie alarmowym przez
  operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu wykrywającego pożar lub innego,
 • czy operator systemu jest w stanie otrzymać wskazania prawidłowego lub nie działania części
  systemu ostrzegawczego w krytycznej ścieżce sygnału,
 • czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie ostrzeżeń i komunikatów słownych w jednej
  lub więcej stref jednocześnie,
 • pomiar poziomu szumów otoczenia w pobliżu wyposażenia kontrolnego i wskazującego,
 • czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające by użytkować wyposażenie w przypadku braku
  zasilania,
 • czy uszkodzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem DSO i systemem wykrywającym
  pożar jest zgłaszane jako błąd,
 • czy źródło zasilania awaryjnego ma pojemność równą lub większą niż obliczone wymagania,
 • czy warunki środowiska nie wykraczają poza wymagane,
 • sprawdzanie stanu linii i głośników,
 • sprawdzenie poprawności działania mikrofonów (strażaka lub/i strefowych),
 • czy zrozumiałość mowy jest równa lub wyższa niż 0,7 we wspólnej skali zrozumiałości
  (wykonywane co dwanaście miesięcy).
  Wszystkie przeglądy powinny być odnotowane wraz ze spostrzeżeniami i pomierzonymi wartościami
  elektrycznymi w książce eksploatacji systemu.